1. Engel yok Toyota var
Hızlı Erişim
Hızlı Erişim
Beyond Zero

 

 

ENGEL YOK, TOYOTA VAR

ENGELLİ BİREYLERİN TOYOTA İLE ÖZGÜRLÜK SINIRI YOK!

Biliyoruz ki, engelli bireylerin önündeki en büyük sorunlardan biri ulaşım. “Engel Yok, Toyota Var” ile hedefimiz toplum üzerinde farkındalık yaratmak ve engelli bireylere ulaşımda kolaylık sağlamak. Birçok engelli vatandaşımız araç alımlarında yeterli bilgiye sahip değil, bu yüzden toplum bilincini arttırmayı istiyoruz.

 

Engel durumunuza göre geliştirilen, gaz pedal kiti ve direksiyon üstü tutma kolu ile güvenli ve keyifli sürüşlerin tadını çıkarabilirsiniz.

 

 

Sıkça Sorulan Sorular
Ehliyet Durumu

Engelli ehliyetine sahip olabilmek için engel yüzdesine bakılmasına gerek yoktur. Engelli kişiler B sınıfı engelli ibrazlı ehliyet almalıdırlar. Bunun için ise tam teşekküllü hastanelerden alınan rapor ve araç kullanımı için gerekli aparatların raporda belirtilmesi gerekir.

Bu kişiler tekrar yazılı sınava tabi tutulmazlar, verilen sağlık raporuna göre düzenlenmiş özel araçlarla eğitim aldıktan sonra, direksiyon sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda başarılı olan sürücüler engelli sürücü belgesi almaya hak kazanır.

Hayır yoktur, engelli oranı %90 ve üzerinde olan çocuğunuzun üzerinden ilk iktisap edilecek araçta ÖTV muafiyetinden yararlanılabilir.

Araç sahibi olan engelli kişinin aparatlı işlemlerde birinci derece yakınlarından TSE onayı verilen kişiler, %90 ve üzeri için engel kişinin (birinci, ikinci ve üçüncü derece) yakınları kullanabilir.

Sürücü kurslarında Valilik tarafından görevlendirilen bir uzman tarafından işitme engeli olan kişilere teorik ve direksiyon eğitimi verilir.

1 Ocak 2022 itibari ile hesaplanması gereken Özel Tüketim Vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 450.500 TL’yi aşmayan motor seçenekleri tercih edilebilir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Özel Tüketim Vergisi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Engellilik derecesi %90 dan az olan malul ve engelliler, tam teşekküllü hastanelerden alınan sağlık kurulu raporu alıp kendi adlarına kayıtlı ve tescilli olan taşıtların, engellilik durumuna uygun hale getirildiğini belirten ‘Motorlu Araç Tescil Belgesi’ ni onaylanmış örneği ile ‘Araçlar İçin Teknik Belge’ ve ‘Proje Raporu’ nun aslı veya noter onaylı örneğini ilgili vergi dairesine ibraz etmeleri halinde MTV’den muaf sayılabilirler.

%90 üzerinde engelli olup 18 yaşını dolduran fert için vasi kararı gereklidir.  %90 üzerinde engelli olup engel sebebi demans ise yine vasi kararı, senilite ise İl Sağlık Kurulundan alınan rapor da gereklidir.  Sağlık raporu süreli ise süre bitiminde rapor yenilenip Nakil Vasıtaları Vergi Dairesine muhakkak raporu götürmek gereklidir.

Doğal afet veya kaza sonucu aracın kullanılamaz hale gelmesi gelmesi nedeniyle hurdaya ayrılması halinde bu aracın ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmemiş olsa dahi aynı koşullarla başka bir aracın iilk iktisabında da istisnadan yararlanılabilecektir.

(II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan; a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından, b) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı, vergiden müstesnadır.

ÖTV Kanununa göre, ilk iktisabında istisna uygulanan kayıt ve tescile tabi taşıtların, veraset yoluyla intikallerinde ÖTV aranmaz. Dolayısıyla, taşıtın veraset yoluyla intikaline bağlı olarak müştereken bütün mirasçılar adına kayıt ve tescil edilmesi halinde, bu intikal işlemi nedeniyle ÖTV uygulanmaz.  Ancak, muristen mirasçılara sadece bir taşıtın intikal etmiş olması, başka bir mal ve/veya hakkın intikal etmemiş olması halinde, taşıtın miras hisselerinin tek bir mirasçıya devredilmesi, devralan mirasçı açısından (kendi miras hissesine karşılık gelen kısmı hariç olmak üzere) "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmez.

Muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekede söz konusu taşıtın yanı sıra başkaca mal ve/veya hakkın da bulunması halinde ise diğer mirasçıların, lehine taşıt üzerindeki mülkiyet hakkından ivazsız olarak feragatini gösteren belgenin ibrazı şartıyla istisnadan yararlanılmış olan taşıtın lehine feragat edilen mirasçıya intikali, "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilir. Bununla birlikte, terekede yer alan diğer mal ve/veya hakların değerinin taşıtın değeri ile mütenasip olması gerekmektedir.

ÖTV Kanununun 15/2-a maddesine göre, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların, veraset yoluyla intikaller hariç, ilk iktisabında istisna uygulanan malların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi alınacağı, Kanunun 7 nci maddesinin (2) numaralı bendi çerçevesinde istisnadan yararlananlar tarafından bu istisnadan yararlanılarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları 5 yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda ise bu hükmün uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hükme göre; Kanunun 7/2 nci maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanan malul ve engellilerin bu kapsamda iktisap ettikleri araçları 5 yıldan fazla kullanarak bir başkasına satması durumunda, aracı alan kişi tarafından ÖTV ödenmeyecektir.

ÖTV indirimi sadece engelli bireyin şahsına tanınmış bir haktır. Bu indirimden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız aracı kendi üzerine almalıdır.

Sakatlık yüzdesi %90 ve üzerinde olmak şartı ile engelli bireyin üzerine araç alınabilir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine göre (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;  - 87.03 ( motor silindir hacmi 1.600 cm³' ü aşanlar hariç ), 87.04 ( motor silindir hacmi 2.800 cm³' ü aşanlar hariç ) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların engellilik derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,

- 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan (motor silindir hacmi 2.800 cm³' ü aşanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, sürücü dahil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç), yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve

yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin %50'sinin altında olanlar ile sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanların engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu ilgili mevzuat çerçevesinde alınan engelli sağlık kurulu raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi %90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye ve ya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından,

- 87.03 ( motor silindir hacmi 1.600 cm³' ü aşanlar hariç ), 87.04 ( motor silindir hacmi 2.800 cm³' ü aşanlar hariç ) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

- Yukarıda belirtilen araçların anılan malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu araçları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından, beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiştir.

01.01.2022 itibari ile*7061 sayılı Kanun’la motor silindir hacmi sınırlaması kaldırılmıştır. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren, engelliler tarafından alınan binek otomobilleri motor silindir hacmine bakılmaksızın ÖTV istisnasından yararlanabilecektir.

*Motor silindir hacmine ilişkin sınırlar kalkmış olmakla birlikte, yapılan ikinci değişiklikle istisnadan yararlanılabilecek binek otomobiller için parasal bir sınır getirilmiştir. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren engelliler tarafından alınan binek otomobillerin bedeli 450.500 TL’yi aşıyorsa ÖTV istisnasından yararlanılamayacaktır. 450.500 TL'lik bedel; hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil toplam fiyatı ifade etmektedir.

Engelli Sürücüler İçin Geliştirdiğimiz Çözümler

Eğer sağ bacak fonksiyonsuz ise,

Sürücünün sağ ayağı veya sağ bacağı fonksiyonunu yerine getiremediği için gaz pedal kiti fren pedalının soluna takılır. Ek olarak takılan gaz pedalı, çıkarılabilir özelliğe sahip olduğu için engeli olmayan sürücüler de rahatlıkla bu araçları kullanabilir. Pedal ekleme işlemi yalnızca otomatik vitesli araçlar için geçerlidir.

ÖTV MUAFİYET DURUMLARI KARŞILAŞTIRMASI

 

Aracı kim kullanabilir?

MTV muafiyeti

Kullanım için araca özel tertibat takılması gerekli mi?

5 yıl sonra ÖTV'siz yeni bir araç alınabilir mi?

Engellilik oranı %90 ve üzeri

3. dereceye kadar yakınları

Var

Hayır

Evet

Engellilik oranı %90'dan az

Sadece hak sahibinin kendisi

Var

Evet (sadece otomatik vites de özel tertibat sayılıyor)

Evet

Şehitlerimizin veya vefat etmiş gazilerimizin 1. derece yakınları

1. derece yakınları

Var

Hayır

Hayır

Eğer her iki bacak fonksiyonsuz ise,

Sürücünün her iki bacağı fonksiyonunu kısmi olarak ya da tam işlevsiz olarak yerine getiremeyen sürücülerimiz için elden kontrollü gaz ve fren kiti sürücünün ihtiyacına karşılık gelme şartı ile sağda veya solda olup, direksiyona paralel bir şekilde yerleştirilmektedir. Elden kontrollü gaz ve fren kiti sadece otomatik vitesli araçlar için uygunluk göstermektedir. Bu kitler sürücünün görüş açısını ve hava yastığının açılmasını engellemeyecek şekilde monte edilir. 

Elden kontrollü gaz ve fren kiti çift fonksiyonlu çalışır, kendinize doğru çektiğinizde araç hızlanır ittiğinizde fren yapar. Orijinal gaz ve fren pedalı mevcut yerinde bulunmaktadır.

Eğer sol bacak fonksiyonsuz ise,

Sol bacak fonksiyonunu yerine getiremeyen sürücüler için hiçbir değişiklik yapılmaksızın otomatik vitesli araçlar kullanıma uygundur. Engelli sağlık raporu ve engelli araç kullanımına uygun sürücü belgesi olması halinde sürücüler Özel Tüketim Vergisinden muaf olacaktır.

Eğer kollardan biri fonksiyonsuz ise,

Herhangi bir kolunda kısmi fonksiyonsuzluk olan sürücüler için çatal şeklinde olan Direksiyon Üstü Tutma Kolu takılır. Sadece bu aparatın takılması sizleri ÖTV’den muaf etmez.

Sol kolunda fonksiyon bozukluğu olan müşterilere Direksiyon Üstü Tutma Kolu bile olsa ÖTV’siz satış yapılmaz. Bu konuda belirleyici, rapordaki oran ve maliyenin kararıdır.

ÖTV İndirimi

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 2002 yılında Avrupa Birliği ile uyum içerisinde, belirli bir mal veya ürün üzerinden maktu ya da oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. ÖTV oranı her yıl, kişi başına düşen milli gelir ve ekonominin canlanmasına göre değişkenlik göstermektedir. Vücut fonksiyon kaybı oranı %40 ve üzerinde olanlar, engel durumunu nüfus cüzdanlarına işletip engelli aylığı alabilir ya da vergi indiriminden faydalanabilirler.

Siz de Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile ÖTV ödemeden Toyota sahibi olabilirsiniz.

Rapor Almanız İçin Size En Yakın Sağlık Ocağını Bulun

EHLİYET DURUMU

Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre 1 Ocak 2016 dan itibaren, eskiden H sınıfı olan engelli ehliyetleri A veya B sınıfı olarak veriliyor.

B Sınıfı ehliyet almak için yaşınızın 18, A Sınıfı ehliyet almak için yaşınızın en az 20 olması gerekmektedir. Avrupa standartları gereğince, eğer A sınıfı ehliyet alacaksanız daha öncesindeki 2 yıl A2 ehliyetine sahip olmanız gerekiyor.

Ayrıca, her iki ehliyete sahip olmak için engelli vatandaşlarımızın en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir. Bu şartlardan herhangi birine uygun değilseniz, sürücü belgesi almaya hakkına sahip olamıyorsunuz.

Yazılı ehliyet sınavına girdikten sonra, engel durumlarına göre aldıkları direksiyon derslerinden sonra, özel aparatlı araçlar ile sınava girerler ardından başarılı olma durumunda ehliyetlerine sahip olabilirler.

Engelli Sürücüler, tam teşekküllü hastanelerden aldıkları sağlık raporlarına göre özel donanımlı araçları kullanabilirler.